• slider image 529
:::
陳慶儒 - 校外公告 | 2023-05-02 | 點閱數: 15

因 COVID-19 疫情出境逾 2 年, 109 年至 110 年間戶籍遭遷出,致 110 年及 111 年地價稅改按一般用地稅率課徵,土地所有權人得於 112 年 9 月 22 日前申請續按自用住宅用地稅率課徵地價稅

:::

English web page

Hou Bi English web page
Address:No.195, Houbi Dist., Houbi Vil., Tainan City 731, Taiwan (R.O.C.)
Tel:06-6872915
Fax:06-6873106

English translation

TIME.IS

臺南市 目前的時間:

即時空品測站資訊看板

紫外線觀測

一般示警(全台灣)